Location:Minami Senshu / Category:Suki-yaki / Shabu-shabu